0(216) 530 31 19

Kişisel Verilen Korunması | Archi

KVKK

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

Archi Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“ARCHİ”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasını önemsemektedir. Bu kapsamda ARCHİ, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu aydınlatma metniyle ARCHİ kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler ve çalışanları, danışmanlar, müşteriler, iş ortakları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişileri şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.,

VERİ SORUMLUSU

ARCHİ, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla müşterilerine ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

https://www.archi.com.tr/iletisim adresinde yer alan “Bize Ulaşın” alanının tarafınızca doldurulması, archi@archi.com.tr şirket mail adresine tarafınızca mail atılması veya başka iletişim aracılığı ile tarafımıza bilgi verilmesi neticesinde kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz toplanmakta ve sistemimize işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki şartına dayanılarak iletişim formu aracılığı ile iletmiş olduğunuz mesajınızın yanıtlanabilmesi amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KVKK md. 1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde ARCHİ duyuru, tanıtım, haber, bülten dağıtımı faaliyetlerinin tarafınıza iletilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

İletişim formu aracılığı ile elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, belirtilen web sayfasındaki iletişim formunun tarafınızca doldurulması yoluyla elde edilmekte ve KVKK’nın md. 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile sebebiyle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;
 • Acıbadem Mah. Doğancı Sok. No:4/2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan ARCHİ DANIŞMANLIK VE genel müdürlük veya size en yakın şube yerleşkesinde kimlik tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;
 • Noter marifetiyle ARCHİ genel müdürlük adresine yapılacak bir bildirimle "KVKK Başvuru Formu" doldurularak "archi@hs01.kep.tr" kayıtlı elektronik posta adresine gönderilecek mesaj ile
 • "KVKK Başvuru Formu" doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imzalanmış dijital suretinin archi@archi.com.tr adresine gönderilmesi ile,
 • "KVKK Başvuru Formu" doldurularak gönderen tarafça imzalanmış bir suretinin ARCHİ DANIŞMANLIK VE sistemlerinde kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden archi@archi.com.tr adresine iletilmesi ile gerçekleştirilebilir.