0(216) 530 31 19

Hizmet Verdiğimiz Gruplar | Archi

Hizmet Verdiğimiz Gruplar

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; Gayrimenkul Değerleme hizmeti vermek üzere, S.P.Kurulu’nun Seri VIII, No:35 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde "Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" esasına göre “Lisanslı Değerleme Şirketi” olarak hizmet vermektedir.

Şirketimiz çalışanları, kendi uzmanlaştığı işinde tamamen yetkili kılınmıştır. Ancak çok basit görünen bir değerleme işi bile, bir kişinin görüşüne ve deneyimine bırakılmayacak kadar hataya açıktır. Bu nedenle tüm değerleme raporları hazırlanırken işin zorluk derecesine göre mutlaka en az iki kişilik bir ekip tarafından gözden geçirilir. Raporlama bittikten sonra Kontrol birimi tarafından kontrol edilir. Üst limitli veya özel nitelikli gayrimenkullerin raporları ayrıca değerleme komitesi tarafından kontrol edilir. Archi’nin müşteri portföyü 3 gruptan oluşmaktadır. Teminat değerlemesi yaptıran Bankalar, şirketler veya şahıslar, Aktiflerindeki Duran varlıkların değerlemesini yaptıran Sermaye Piyasası Kurumuna bağlı şirketler ve yatırım analizi yaptırmak isteyen kuruluş veya şahıslar. Ancak bunun dışında özellikle taşınmazını pazarlamak vb. amaçlarla “önceden belirlenmiş bir değer üzerinden” rapor düzenletmek isteyen kuruluş veya şahıslarla çalışılmamaktadır. Archi her üç gruptaki müşterileri için amacına bağlı olarak ayrı özelliklerde hizmet sunmaktadır. Şirket ana politikası çalışılan firmalarla özdeşleşebilmektir.

Bu Nedenle;

 • Değerlemesi yapılan teminatın olası risklerini ön görmek,
 • Yasal açıdan teminat alınabileceğini tespit etmek,
 • İleride çıkabilecek yasal problemlerini öngörmek,
 • Taşınmazın özelliğine bağlı olarak Proje ve yatırım analizini yapmak,
 • Bölgesel gelişmelere göre ilerideki avantaj ve dezavantajlarını saptamak
 • Piyasa değerini ve satış kabiliyetini doğru tespit etmek, tüm çalışanlarımızın dikkat ettikleri hususlardır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre;

1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının;

 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı,
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
 • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,
 • Gayrimenkul, ipoteği kabul edilmesi,
 • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
 • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti.
 • Ortaklığa ayni sermaye konulması

2. Halka Açık Şirketler;

 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı,
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
 • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,
 • Gayrimenkul, ipoteği kabul edilmesi,
 • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
 • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
 • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti.
 • Ortaklığa ayni sermaye konulması
 • Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5'ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve Kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde

3. Bankalar;

 • Sermaye Piyasası Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri için değerleme yaptırmaları zorunludur.

Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde uzman kadromuzla; her türlü resmi, özel, tüzel, gerçek kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerle ilgili olarak;


Yatırım ve Geliştirme Danışmanlığı kapsamında;

 • Konut, İşyeri ve Ofis, Turizm, Rekreasyon ve Eğlence Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Eğitim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Lojistik Alanları ile ilgili sektörel yatırım kararlarının verilmesine yönelik her türlü fizibilitenin yapılması,
 • Bölge gayrimenkul pazarı araştırılması ve değerlendirilmesi, Yer seçimi analizi, Proje Değerlemesi, Kentsel Yenileme Alanlarında Mevcut Durum Değerlemesi, Kentsel Yenileme Projelerinin değerlemesi, Finansal Fizibiliteler, En etkin ve en verimli kullanım analizi,

Muhasebe İşlemleri kapsamında;

 • Sermayeye ilave edilen veya çıkartılan gayrimenkullerin güncel değerlerinin tespiti, Defter değerlerinin tespiti, Şirket birleşme ve ayrılmalarında portföylerindeki gayrimenkullerin değerlerinin tespiti,

Hukuki İşlemler kapsamında;

 • Kamulaştırma, Tevhid ve ifraz, Vergi değer tespiti, Mal paylaşımında değer tespiti
 • İmar değer artışı ile ilgili raporlamalar (Belediyeler ve Şehircilik Bakanlığı ile ilişkili)
 • Yabancıya Satış ile ilgili raporlamalar (TKGM ve Şehircilik Bakanlığı ile ilişkili)

Hukuki İşlemler kapsamında;

 • Kamulaştırma, Tevhid ve ifraz, Vergi değer tespiti, Mal paylaşımında değer tespiti
 • İmar değer artışı ile ilgili raporlamalar (Belediyeler ve Şehircilik Bakanlığı ile ilişkili)
 • Yabancıya Satış ile ilgili raporlamalar (TKGM ve Şehircilik Bakanlığı ile ilişkili)

İpotek Finansmanı kapsamında;

 • Banka ve diğer finans kurumları tarafından verilen bireysel ve ticari krediler ile sigorta şirketleri tarafından acenteliklerden istenen gayrimenkul teminat ipoteklerinin değerlenmesi,
 • Banka ve diğer finans kurumları ile sigorta şirketleri tarafından istenen makine ve ekipmanın belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız, tarafsız ve bilimsellik ilkelerine bağlık olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, raporlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm kapsamında;

 • Kentsel dönüşüm çerçevesinde proje yatırım kararının alındığı dönüşüm yapılacak alan içerisinde kalan taşınmazların mevcut mülkiyet ve kullanımına ilişkin analizler ile mevcut durum itibariyle bu alan içindeki taşınmazların değer tespiti,
 • Kentsel dönüşüme dayanak teşkil edecek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile parselasyon planlarının onaylanması ve son yapılanma koşulları ve oluşturulan imar parselleri üzerinde geliştirilen projelere göre diğer bir deyişle dönüşüm sonucu oluşacak değerin tespiti,
 • 6306 Sayılı yasa çerçevesinde "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiş/edilecek binalarda yasa gereği arsa paylarının değerlerinin tespit, mevcut şerefiyelerin ve yeni yapılacak binadaki şerefiye farklarının tespiti.