0(216) 530 31 19

Kalite Kontrol Güvence Sistemi | Archi

Kalite Kontrol Güvence Sistemi

Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ
I- Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı:
II- Kalite Güvence Sistemi Prosedürleri
 1. Amaç
 2. Kapsam
 3. Tanımlar
 4. Gayrimenkul Değerleme Ekibi ve Sorumlulukları
 5. Etik İlkeler
 6. Bağımsızlık
 7. Gayrimenkul Değerleme Hizmetinin Üstlenilmesi ve Yürütülmesi
 8. Danışma
 9. Gayrimenkul Değerleme Hizmetinin Kontrolü
 10. Gözetim
 11. Kalite Güvence Ekibinin Oluşturulması ve Görevleri
 12. Diğer Hususlar
I- Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı:

Kalite güvence sisteminin oluşturulmasından ve işleyişinden sorumlu olarak Eyüp Onur Özay görevlidir. Oluşturulan Komitede Nurcan Neşeli, Ö.Önder Neşeli ve Süheyla Kısakürek bulunmaktadır.

II- Kalite Güvence Sistemi Prosedürleri
Madde 1- Amaç

1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek değerleme raporlarının hazırlanışının denetimi dâhil, kullanılan yöntemler ve yeterliliklerle ilgili olarak yapılan raporlama kalitesinin kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Madde 2- Kapsam

Tarafımızdan verilen raporlama kalitesinin yüksek olmasını temin etmek amacı ile geliştirilen kalite kontrol yöntemlerinin, kalite güvencesinden sorumlu ortak ve oluşturduğu komite gözetiminde uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Madde 3- Tanımlar

a) Gayrimenkul Değerlemenin kalitesinin kontrolü: Gayrimenkul değerleme raporu tamamlanmadan önce, değerleme uzmanlarının önemli nitelikteki kararları ile Gayrimenkul değerleme raporuna ilişkin ulaştıkları sonuçların objektif bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin süreci,
b) Bankaların kalite kontrol sisteminin gözetimi: Kalite kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlediğine dair makul bir güvencenin sağlanması amacıyla, tamamlanmış raporlarla ilgili periyodik olarak yapılan kalite kontrolleri de dâhil, devamlı olarak uygulanan kalite kontrol yöntemlerinin işleyişinin izlenmesini,
c) Uygunluk denetimi/incelemesi: Tamamlanmış Gayrimenkul değerleme raporlarına ilişkin olarak, Gayrimenkul değerleme ekibinin, belirlenen kalite kontrol yöntem ve politikalarına uygun hareket edip etmediğinin tespit edilmesine yönelik yöntemleri,
ç) Kalite Güvence komitesi: Değerleme raporlarının kalitesinin kontrolüne ilişkin gözden geçirme işlemini yapacak olan; başkan “Eyüp Onur Özay” ve komite üyeleri “Nurcan Neşeli”, “Ö.Önder Neşeli”, “Süheyla Kısakürek” den oluşan ekibi.
d) Çalışma Kâğıdı: Değerleme ile ilgili olarak Değerleme uzmanının çalışma bölgesinde doldurduğu “çalışma föylerini”, çalışma bölgesinde yapmış olduğu “ölçümlü krokiler” ile “taşınmazın iç ve dış fotoğraflarını”, ilgili belediye ve tapu sicil müdürlüğünden aldığı “resmi kayıtlar” ile “proje fotoğraflarını”
e) Şirket: Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’yi
f) Sorumlu ortak: Kalite Güvence Sisteminden sorumlu olan ortağı ifade eder.

Madde 4- Gayrimenkul Değerleme Ekibi ve Sorumlulukları

Gayrimenkul Değerlemenin kalitesinin sağlanmasında kalite güvence sisteminden sorumlu ortağın liderlik sorumlulukları

(1) Sorumlu ortak, görevli olduğu her Gayrimenkul Değerleme işinde, Gayrimenkul Değerlemenin genel kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenerek, gerek yaptığı işler ve gerekse Gayrimenkul Değerleme ekibine yaptığı açıklamalar yoluyla Gayrimenkul Değerlemenin her aşamasında diğer Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına, Gayrimenkul Değerlemenin kalitesi konusunda örnek olmak zorundadır.

(2) Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili olarak, Sorumlu Ortak;

a)Mesleki standartlara, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun iş yapmanın,
b)Kalite kontrol politika ve yöntemlerinden gerekli olanları kullanmanın,
c)Gerçeği yansıtan Gayrimenkul değerleme raporu düzenlemenin önemini ve
d)Gayrimenkul Değerleme işi yapılırken kalitenin işin özü olduğu hususunu özellikle vurgular.
e)Mesleki standartların yükseltilmesi için Gayrimenkul Değerleme Personelinin gerekli eğitimleri almasını sağlar.

Madde 5- Etik İlkeler

1) Sorumlu Ortak ekipte yer alan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının etik ilkelere uyumunu gözetir. Temel nitelikteki etik ilkeler aşağıda yer almaktadır.

a) Dürüstlük,
b) Tarafsızlık,
c) Mesleki yeterlik, mesleki özen ve titizlik,
ç) Gizlilik ve
d) Mesleki etik davranış.

(2) Sorumlu Ortak etik ilkelere uygun olmayan hususların varlığı konusunda dikkatli olmak zorundadır. Gayrimenkul Değerleme sırasında diğer ekip üyeleri ve Sorumlu Ortak gerekli oldukça etik konuları ve bu konulardaki gözlemleri paylaşır. Sorumlu Ortak herhangi bir şekilde dikkatine sunulan hususları, çalıştığı diğer Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarıyla da tartışarak yapılacak gerekli işlemleri belirler.

(3) Sorumlu Ortak ya da gerekli olduğu durumlarda Gayrimenkul Değerleme ekibinin diğer üyeleri, tespit edilen sorunları ve bunların nasıl çözümlendiği hususunu yazılı hale getirir.

Madde 6- Bağımsızlık

(1) Sorumlu Ortak, yapılan Gayrimenkul Değerlemeleri ile ilgili olarak bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla Sorumlu Ortak:

a) İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek değerlendirir.
b) Şirketin bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş bir ihlal var ise, bunları değerlendirerek Gayrimenkul Değerleme çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığını belirler.
c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya kabul edilebilir bir düzeye indirir, çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine bildirir.
ç) Bağımsızlık ile ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen şirket yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.

(2) Sorumlu Ortak ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, şirket ile görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya Gayrimenkul Değerlemeden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirilmek zorundadır.

Madde 7- Gayrimenkul Değerleme Hizmetinin Üstlenilmesi ve Yürütülmesi,

1) Sorumlu Ortak, yapılan Gayrimenkul Değerlemeleri ile ilgili olarak bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla Sorumlu Ortak:

a) İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek değerlendirir.
b) Şirketin bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş bir ihlal var ise, bunları değerlendirerek Gayrimenkul Değerleme çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığını belirler.
c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya kabul edilebilir bir düzeye indirir, çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine bildirir.
ç) Bağımsızlık ile ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen şirket yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.

(2) Sorumlu Ortak ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, şirket ile görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya Gayrimenkul Değerlemeden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirilmek zorundadır.

Madde 7- Gayrimenkul Değerleme Hizmetinin Üstlenilmesi ve Yürütülmesi,

Müşteri ile Gayrimenkul Değerleme ilişkisinin başlatılması, devam ettirilmesi ve özellik arz eden Gayrimenkul Değerlemeleri

(1) Sorumlu ortak; müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden Gayrimenkul Değerlemelerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

(2) Sorumlu ortak; müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.

(3) Bu süreç aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir;

a) Denetlenenin yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü,
b) Gayrimenkul Değerleme ekibinin işlerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı,
c) Şirketin ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı.

(4) Yukarda belirtilen hususlarla ilgili bir sorun ortaya çıktığında Gayrimenkul Değerleme ekibi ihtiyaç duyulduğunda gerekli danışmalarda bulunarak, çözümlenen hususları yazılı hale getirir.

(5) Müşteriyle olan Gayrimenkul Değerleme ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken, mevcut ve önceki dönemde ortaya çıkan, müşterinin faaliyet alanının şirketin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı bir alana kayması gibi önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır.

(6) Müşterinin kabulünden sonra, Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu ortak Değerleme Uzmanı işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal şirket yönetimine taşıyarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Gayrimenkul Değerleme ekibinin belirlenmesi ve göreve başlaması

(1) Sorumlu ortak; Değerleme Uzmanının, grup olarak Gayrimenkul Değerleme ekibinin, uygun yetenek ve yeterlilikte olduğu ve süresi içinde Değerleme standartlarına, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak Değerleme işini bitirebileceği ve gerçeği yansıtan Gayrimenkul değerleme raporu düzenleyebileceği hususlarında tereddüdü bulunmaması gerekir.

(2) Genel olarak Gayrimenkul Değerleme ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler;

a) Alınan uygun eğitim ve Gayrimenkul Değerlemelere iştirak yolu ile benzeri nitelikte ve zorluktaki Gayrimenkul Değerleme işini anlamak ve gerçekleştirmek hususunda deneyime,
b) “Gayrimenkul Değerleme Standartları” ile hukuki ve yasal düzenlemeler konusunda yeterli bilgiye,
c)İlgili bilgi teknolojileri dâhil uygun düzeyde teknik bilgiye,
ç) Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgiye,
d) Mesleki karar verme yeteneğine ve
e) Şirket kalite kontrol politika ve yöntemlerini kavrama yeteneğine sahip olmayı gerektirir.

Gayrimenkul Değerleme faaliyetinin yürütülmesi

(1) Sorumlu Ortak, Gayrimenkul Değerleme faaliyetinin Gayrimenkul Değerleme standartları ile yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak yapılması sürecinde, yönlendirme, gözetim ve verimlilikle ilgili hususlardan ve Gayrimenkul Değerleme raporunun gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından sorumludur.

(2) Sorumlu Ortak Gayrimenkul Değerleme ekibindeki Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarını aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirerek Gayrimenkul Değerleme faaliyetini yönetir.

a) Ekiptekilerin sorumluluğu,
b) Gayrimenkul piyasasının ve değerlemenin doğası,
c) Riskle ilgili hususlar,
ç) Ortaya çıkabilecek sorunlar
d) Gayrimenkul Değerleme işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar.

(3) Gayrimenkul Değerleme ekibindeki Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının sorumluluğu, kendilerine verilen işi objektif bir bakış açısı ve mesleki şüphecilik ve özenle etik ilkeleri gözeterek yapmaktır. Gayrimenkul Değerleme ekibindeki kıdemsizlerin daha kıdemli Değerleme Uzmanlarına sorular yöneltmeleri beklenir. Gayrimenkul Değerleme ekibinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları da aralarında gereken iletişimi kurarlar.

(4) Yapılan Gayrimenkul Değerlemenin amacının ekipte yer alan tüm Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tarafından anlaşılması gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan kıdemsizlerin kendilerine verilen işin amacını kavrayabilmeleri için Gayrimenkul Değerlemenin, ekip çalışması ve refakat çalışması şeklinde yürütülmesi gerekir.

(5) Ekibin gözetimi aşağıdaki hususları içerir;

a) Gayrimenkul Değerleme çalışmasında kaydedilen aşamayı takip etmek,
b) Ekip elemanlarının yetenek ve yeterliliklerini göz önüne alarak, işi tamamlamak için sürelerinin yeterli olup olmadığı, verilen talimatları anlama düzeyleri ve işin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek,
c) Gayrimenkul Değerleme sırasında ortaya çıkan hususları önemliliklerini göz önüne alarak saptamak ve Planlanmış Gayrimenkul Değerleme yaklaşımını buna uygun olarak değiştirmek
ç) Danışma gerektiren hususları belirlemek, Gayrimenkul Değerleme sırasında daha kıdemlilerle konuyu görüşmek.

(6) Gözden geçirme sorumluluğu, daha kıdemli ekip üyelerinin daha kıdemsizlerin işlerini inceleme temeline dayanır. Bu sorumluluğu yerine getiren Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, aşağıdaki hususları dikkate alır.

a) Gayrimenkul Değerleme işinin Gayrimenkul Değerleme standartlarına, yasal ve hukuki düzenlemelere uygunluğu,
b) Önemli konuların daha ayrıntılı incelenmek üzere ortaya konulduğu,
c) Gerekli konularda fikir danışıldığı ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilerek uygulandığı,
ç) Yapılan işin zamanlama ve içeriğinin gözden geçirildiği,
d) Yapılan işin ulaşılan sonuçları desteklediği ve yazılı hale getirildiği,
e) Gayrimenkul Değerleme kanıtlarının yeterli ve Gayrimenkul Değerleme raporunu destekleyecek nitelikte olduğu ve
f) Gayrimenkul Değerleme tekniklerinin amaçlarının gerçekleştirildiği.

(7) Sorumlu ortağın, Gayrimenkul değerleme raporu nihai hale gelmeden Gayrimenkul Değerlemeye ilişkin çalışma kâğıtlarını incelemek ve ekiple konuları tartışmak suretiyle varılan sonuçları ve Gayrimenkul Değerleme raporunu destekleyecek yeterlilikte Gayrimenkul Değerleme kanıtı toplandığı hususundan emin olması gerekir.

(8) Sorumlu ortak Gayrimenkul Değerlemenin uygun göreceği aşamalarında inceleme yapar. Bu durum, Gayrimenkul değerleme raporu henüz tamamlanmadan önemli konuların zamanında sorumlu ortağın isteğine uygun olarak çözümlenmesini sağlar. Gözden geçirme, Gayrimenkul Değerlemenin yoruma açık kritik konularını, Gayrimenkul Değerleme sırasında tespit edilen, özellikle zor ve incelikli alanları, önemli riskleri ve sorumlu ortak baş Değerleme Uzmanının önemli bulduğu diğer alanları kapsar.

(9) Sorumlu ortak tüm çalışma kâğıtlarını incelemesi gerekmez, ancak yaptığı gözden geçirmenin süre ve kapsamını yazılı hale getirmesi gerekir.

Madde 8- Danışma

(1) Sorumlu Ortak;

a) Ekipteki Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının zor ve hassas konularda gerekli danışma hizmetini aldıklarından emin olmak,
b) Gayrimenkul Değerleme sırasında gerek ekip içinden gerekse ekip dışından ve şirket dışından uygun şekilde, gerekli bilgiye sahip kişilerden fikir danışıldığına kanaat getirmek,
c) Danışmanın sonucu, içeriği ve kapsamından tatmin olmak ve sonuçları yazılı hale getirerek danışılan kişi ile uzlaşmış olmak ve
ç) Danışılan husus ile ilgili uzlaşılan sonucun uygulamaya geçirilmiş olduğundan emin olmak zorundadır.

(2) Teknik, etik veya diğer hususlar üzerinde etkin bir danışma hizmeti alınabilmesi, danışılacak kişilere konuyla ilgili her türlü bilginin verilmesine bağlıdır. Şartlar gerektirdiğinde Gayrimenkul Değerleme ekibi şirket içinden veya dışından gerekli bilgi, deneyim ve kıdeme sahip kişilerden danışma hizmeti alabilir. Danışılarak ulaşılan sonuçlar yazılı hale getirilir ve uygulamaya konulur.

(3) Şirketin yeterli iç kaynağa sahip olmadığı durumda, mesleki kuruluşlardan, düzenleyici kuruluşlardan ve diğer şirketlerden danışma hizmeti alması mümkündür.

(4) Zor ve hassas konular da dâhil olmak üzere, alınan danışma hizmetine ilişkin olarak düzenlenen çalışma kâğıdının içeriği konusunda hem danışan hem de danışılan kişilerin mutabık olması gerekir.

(5) Konuyla ilgili çalışma kâğıtlarının, danışma gerektiren konu hakkında ulaşılan sonuçlar ve alınan kararlar ile kararlara esas olan hususları ve uygulama esaslarını içerecek ayrıntıda olması gerekir.

Görüşlerdeki farklılıklar

(1) Gayrimenkul Değerleme ekibinin içerisinde fikir danışılan taraflar ile veya kalite güvence sisteminden sorumlu ortak veya komite veya Değerleme Uzmanı arasında görüş farklılıkları olduğu takdirde, Gayrimenkul Değerleme ekibi bu farklılıkları giderebilmek üzere şirketin farklı görüşlerin çözümünde uyguladığı politika ve yöntemleri uygular.

(2) Sorumlu ortak, ekip üyelerini gerekli olduğunda bu görüş farklılıklarını kendisine veya diğer ekip üyelerine hiçbir endişe duymadan iletmeleri hususunda bilgilendirir.

Madde 9- Gayrimenkul Değerleme Kalitesinin Kontrolü

(1) Gayrimenkul Değerleme Raporlarının bağımsız olarak kalitesinin denetiminden sorumlu ortak,

a)Gayrimenkul Değerleme kalitesinin kontrolü aşamasında ortaya çıkanlar dâhil, Gayrimenkul Değerleme esnasında ortaya çıkan önemli hususları Gayrimenkul değerleme ekibi ile tartışmak ve
c) Gayrimenkul Değerleme kalitesinin kontrolü tamamlanana kadar Gayrimenkul Değerleme raporunu bitirmemek zorundadır.

(2) Bu kontrolün yapıldığı diğer Gayrimenkul Değerleme işlerinde de sorumlu ortak yukarıda belirtilen hususlara uyar.

(3) Böyle bir kontrolün gerekli olmadığı Gayrimenkul Değerlemenin başlangıç aşamalarında da, sorumlu ortak muhtemel kontrol ihtiyacını fark etme sorumluluğu vardır.

(4) Gayrimenkul Değerleme kalitesinin kontrolü, ekip tarafından alınan önemli kararlar ile Gayrimenkul Değerleme raporunun oluşumunda ulaşılan sonuçların objektif bir değerlendirmesi olup, sorumlu ortak ile tartışmayı, Gayrimenkul Değerleme raporunun uygun olup olmadığı göz önüne alınarak teknik, hukuksal ve finansal bilgilerin gözden geçirilmesini içerir. Bunun yanı sıra kontrol sırasında seçilen önemli kararlara ilişkin çalışma kâğıtlarının incelemesi de yapılır. Kontrolün kapsamı, Gayrimenkul Değerleme işinin karmaşıklığına ve Gayrimenkul Değerleme raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir. Kontrolün varlığı sorumlu ortağın sorumluluğunu azaltmaz.

(5) Gayrimenkul Değerleme raporlarının bağımsız denetimine ilişkin kontrol aşağıdaki hususları içerir.

a) Gayrimenkul Değerleme ekibinin özellik arz eden Gayrimenkul Değerleme işleriyle ilgili olarak şirketin bağımsızlığı konusundaki değerlendirmeleri,
b) Gayrimenkul Değerleme sırasında tespit edilen önemli riskler, Gayrimenkul Değerleme ekibinin değerlendirmeleri ve cevapları da dâhil olmak üzere risk değerlendirmeleri,
c) Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar,
ç) Görüş farklılıkları nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanılıp yararlanılmadığı ve ulaşılan sonuçlar,
d) Gayrimenkul Değerleme sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi,
e) Denetlenenin yönetimine, yönetimden sorumlu kişilere veya diğer düzenleyici otoritelere iletilecek hususlar,
f) Gözden geçirme için seçilen çalışma kâğıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı ve
g) Gayrimenkul Değerleme raporlarının uygunluğu.

Madde 10- Gözetim

Kalite kontrol sisteminin gözetimi

(1) Şirket, Bankalar için gerçekleştirdiği Gayrimenkul Değerlemenin kalitesinin kontrolünü sağlamak üzere, oluşturduğu kalite güvence komitesi aracılığıyla uygunluk Değerlemeleri ve incelemelerini yapar.

(2) Sorumlu ortak, gözetim sonuçlarını şirket tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak değerlendirir.

(3) Sorumlu ortak;

a) Gözetim sonuçlarında yer alan eksikliklerin Gayrimenkul Değerlemesini etkileyip etkilemediğini ve
b) Bu duruma çözüm için şirket tarafından alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirir.

(4) Şirketin, kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli bir Gayrimenkul Değerleme işinin Gayrimenkul Değerleme standartlarına ve mevzuata uygun yapılmadığı veya Gayrimenkul Değerleme raporunun gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmez.

Madde 11- Kalite Güvence Ekibinin Oluşturulması ve Görevleri

a) Şirketin Değerleme Raporlarından sorumlu olduğu Bankaların büyüklüğüne ve değerleme riskine bağlı olarak, her banka için asgari Sorumlu Değerleme Uzmanı seviyesinde görevli kalite güvence ekibi üyesinin tayin edilmesi zorunludur. Görev dağılımı E.Onur Özay tarafından belirlenir.
b) Söz konusu kalite güvence ekibi üyesi, tam kapsamlı değerlemelerde gayrimenkul değerleme raporunun imzalanmasından önce,

1. Gayrimenkul değerleme sözleşmesinin mevzuata uygunluğunu test etmek,
2. Dbreğerleme stratejisi ve değerleme planının uygunluğunu değerlendirmek,
3. Uygulanan değerleme politikasının işleyişinin test edildiğini tespit etmek,
4. Sözleşmeli değerleme uzmanlarının performans analizinin değerlendirmesini gözden geçirmek,
5. Çalışma kâğıtlarından örnekler seçerek, değerleme sürecinin yeterliliğini analiz etmek,
6. Değerleme kanıtı toplama ve değerlendirme işlevini kontrol etmek,
7. Uygulanan değerleme tekniklerinin değerlendirmesini yapmak,
8. İç kontrol ve risk yönetimi sisteminin değerlendirildiğinden emin olmak,
9. Hazırlanan değerleme raporu ile uygulanan yöntemlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ile görevlidir.

c) Bu görevleri eksiksiz yerine getirmek ve standart bir kalite seviyesine ulaşmak için Kalite Güvence sisteminden sorumlu ortak tarafından tüm kalite güvence ekibince kullanılmak üzere kontrol listeleri hazırlanır.
d) Kalitbre güvence ekibi ayrıca,

1. Gayrimenkul değerleme görevindeki tüm personelin mesleki sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız, dürüst ve tarafsız olduğundan, gizlilik ve profesyonel davranış ilkelerine uygun davranarak, mesleki yeterlilik, güvenilirlik, özen ve titizliğe sahip olduğundan,

2. Herhangi bir gayrimenkul değerleme raporuna ilişkin olarak hazırlanmış çalışma kâğıtları ile değerleme sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrakın, Şirket tarafından en az beş yıl süre ile saklandığından,

3. İstihdam edilecek “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları” mesleki sorumluluklarını yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve eğitime sahip olduğundan, 5582 sayılı Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki eğitim de dâhil olmak üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulduğundan,

4. Gayrimenkul değerleme ekibindeki “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı”, değerleme sona erdiğinde sorumlu ortak tarafından performans değerlendirme raporu düzenlenmesi suretiyle değerlendirildiğinden,

5. Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye düşürebilecek bir durumun varlığı halinde, ilgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapıldığından emin olmalıdır.

Madde 12- Diğer Hususlar

İş bu prosedürlerin yetersiz kaldığı durumlarda, Uluslararası Değerleme Standartları geçerlidir.

Archi DGMD. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Doküman No : D-ARC 004
Yayın Tarihi : 01.01.2012
Revizyon Durumu: 000

Eyüp Onur Özay / SPK Lisans No: 402079 / Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi